سامانه مدیریت عملکرد شورای فرهنگی

اداره کل دامپزشکی استان کردستان


نام و نام خانوادگی : سیدحبیب الله شیخ احمدی
تاریخ تولد : 1314
تحصیلات حوزوی : بلی
مدرک دانشگاهی : خیر
روحانی : بله
معرفی شده ازمرکزبزرگ : بله
کارمند اداره خیر
تاریخ شروع به همکاری: 1383